LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin

Vrednosti nepremičnin se v registru nepremičnin indeksirajo zaradi njihove prilagoditve razmeram na trgu nepremičnin.

V registru nepremičnin se je v dneh od 20. do 22. marca 2015 izvedel preračun vrednosti vseh tistih nepremičnin, evidentiranih v registru nepremičnin, katerih sprememba vrednosti je večja od 10 % od določitve modela vrednotenja ali pa od zadnje indeksacije, s katero so se vrednosti prilagodile na dan 1. januar 2013. Pri zdajšnjem izračunu (indeksaciji) so bili uporabljeni indeksi vrednosti nepremičnin, kot jih je določila Vlada RS z Uredbo o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2014 (Uradni list RS, št. 13/2015). To pomeni, da po izvedenem izračunu indeksirane vrednosti nepremičnin odražajo razmere na trgu nepremičnin na dan 31. marec 2014.

Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin je bil izveden po posameznih vrednostnih conah, in sicer ločeno po modelih vrednotenja nepremičnin za stanovanja, hiše, lokale, pisarne, industrijske stavbe, stavbe za javno rabo, zemljišča za gradnjo stavb in pozidana zemljišča. Indeksi vrednosti nepremičnin, določeni s to uredbo (2015), zavzemajo vrednosti od 0,70 do 0,90, kar pomeni, da so indeksirane vrednosti po izračunu nižje kot vrednosti pred tem. Za druga območja oziroma za druge vrste nepremičnin (kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, kmetijske stavbe, …) ni bila ugotovljena večja sprememba vrednosti od 10 % od zadnjega indeksiranja oziroma določitve modelov vrednotenja nepremičnin, kar pomeni, da vrednosti ostajajo nespremenjene.

Širša javnost lahko za posamezno nepremičnino na spletnem naslovu Javni vpogled v podatke o nepremičninah pridobijo podatek o indeksirani vrednosti nepremičnine oziroma o vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2014, lastniki nepremičnin pa lahko preverijo indeksirane vrednosti svojih nepremičnin tudi prek spletnega naslova Osebnega vpogleda v podatke o lastnih nepremičninah ali v Aplikaciji za spreminjanje podatkov registra nepremičnin.

Vir: Geodetska uprava RS


Arhiv novic