Geodetski načrti za pripravo lokacijskega načrta

Kaj je geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta?

Urbanistične in krajinske rešitve predvidene prostorske ureditve, lokacijski in tehnični pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov določimo z lokacijskim načrtom. Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta je:

 • podlaga za izdelavo načrta ureditvenega območja, ki vsebuje tudi načrt parcelacije, v kartografskem delu lokacijskega načrta,
 • podlaga za načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor v kartografskem delu lokacijskega načrta.

Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta vsebuje najmanj podatke o:

 • reliefu,
 • vodah,
 • stavbah,
 • gradbenih inženirskih objektih,
 • rabi zemljišč,
 • rastlinstvu,
 • podatke o zemljiških parcelah.

Kdaj geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta?

 • pred izdelavo državnih in občinskih lokacijskih načrtov

Zakaj geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta?

 • da boste lahko analizirali stanje glede fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora,
 • da boste lahko identificirali in analizirali probleme na podlagi dosedanjega prostorskega razvoja ter ugotovijo nove razvojne potrebe, težnje in različne pobude na obravnavanem območju,
 • da boste lahko analizirali možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve,
 • da boste lahko analizirali pričakovani vplivi prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora,
 • da boste lahko opravili vrednotenje ter pripravili predloge strokovnih rešitev.

Kako poteka izdelava geodetskega načrta za pripravo lokacijskega načrta?

Izdelava geodetskega načrta za pripravo lokacijskega načrta pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom,
 2. pridobitev podatkov
 3. izdelava geodetskega načrta,
 4. izdelava certifikata.

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

Viri podatkov za izdelavo geodetskega načrta so geodetska izmera, zbirke prostorskih podatkov (zemljiškokatastrski podatki, podatki o gospodarski javni infrastrukturi) in drugi viri.

Če so podatki različnih vsebin položajno neusklajeni, na geodetskem načrtu podatke uskladimo. Če podatki o mejah zemljiških parcel glede na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj natančni, je treba pred prikazom mej zemljiških parcel v grafičnem prikazu meje urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta izdelamo za območje najmanj 25 metrov od meje ureditvenega območja. Izdelan mora biti z natančnostjo, ki ustreza najmanj merilu 1: 5 000, lahko pa tudi v drugem merilu, če tako določa program priprave lokacijskega načrta.

Certifikat geodetskega načrta mora biti priložen vsakemu grafičnemu prikazu geodetskega načrta. Certifikat potrdi odgovorni geodet s podpisom in enotnim žigom pooblaščenega geodetskega inženirja.


Kdo lahko naroči izdelavo geodetskega načrta?

Izdelavo geodetskega načrta za pripravo lokacijskega načrta naroči občinski ali državni organ.


Želite naročiti izdelavo geodetskega načrta za pripravo lokacijskega načrta?

Izdelavo geodetskega načrta za pripravo lokacijskega načrta lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za izdelavo geodetskega načrta za pripravo lokacijskega načrta potrebujemo:

 • informacijo o območju za katerega se bo izdelal lokacijski načrt.

Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili o izdelavi geodetskega načrta za pripravo lokacijskega načrta.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga