Geodetski načrti novega stanja

Kaj je geodetski načrt novega stanja zemljišča?

Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji je prikaz dejanskega stanja novogradnje. Je eden od načrtov v projektu izvedenih del. Uporabi se kot priloga k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.

Geodetski načrt novega stanja zemljišča v skladu z geodetskimi predpisi izdelamo kot topografsko-katastrski načrt.

Geodetski načrt novega stanja zemljišča vsebuje najmanj podatke o:

 • reliefu,
 • vodah,
 • stavbah,
 • gradbenih inženirskih objektih,
 • rabi zemljišč,
 • rastlinstvu,
 • podatke o zemljiških parcelah.

Kdaj geodetski načrt novega stanja zemljišča?

 • po končani gradnji večjih objektov, za katere je potreben nadzor in tehnični prevzem,
 • za natančen pregled stanja poteka komunalnih vodov na parceli, kar je koristno predvsem v slučaju kakršnihkoli kasnejših gradbenih del

Zakaj geodetski načrt novega stanja zemljišča?

 • potreben je v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja novozgrajenega objekta.

Kako poteka izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča?

Izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom,
 2. pridobitev podatkov
 3. izdelava geodetskega načrta in certifikata.

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove potrebe, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

Viri podatkov za izdelavo geodetskega načrta so geodetska izmera, zbirke prostorskih podatkov (zemljiškokatastrski podatki, podatki o gospodarski javni infrastrukturi) in drugi viri.

Če so podatki različnih vsebin položajno neusklajeni, na geodetskem načrtu podatke uskladimo. Če podatki o mejah zemljiških parcel glede na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj natančni, je treba pred prikazom mej zemljiških parcel v grafičnem prikazu meje urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

Geodetski načrt novega stanja zemljišča izdelamo za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov novozgrajenega objekta.

Merilo, v katerem je izdelan geodetski načrt, je odvisno od vrste objekta. Geodetske načrte za stavbe izdelamo z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 1 000, za gradbene inženirske objekte pa z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 5 000. Natančnost in podrobnost podatkov je pogojena z namenom uporabe geodetskega načrta.

Certifikat geodetskega načrta mora biti priložen vsakemu grafičnemu prikazu geodetskega načrta. Certifikat potrdi odgovorni geodet s podpisom in enotnim žigom pooblaščenega geodetskega inženirja.


Kdo lahko naroči izdelavo geodetskega načrta novega stanja?

Izdelavo geodetskega načrta novega stanja zemljišča naroči investitor, projektant objekta ali gradbeni izvajalec.


Želite naročiti izdelavo geodetskega načrta novega stanja zemljišča?

Izdelavo geodetskega načrta novega stanja zemljišča lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za izdelavo geodetskega načrta novega stanja praviloma ne potrebujemo nikakršnih podatkov od naročnika, saj gre za evidentiranje dejanskega izgrajenega novega stanja.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili o izdelavi geodetskega načrta novega stanja zemljišča.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga