Geodetski načrti za projektno dokumentacijo

Kaj je geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije?

Vsak poseg v prostor se začne s projektom, katerega podlaga je geodetski načrt. Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena in zato osnova za izdelavo projektne dokumentacije za graditev objekta. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano projektno dokumentacijo. Je eden od načrtov v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in osnova za druge grafične prikaze.

Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije vsebuje najmanj podatke o:

 • reliefu,
 • vodah,
 • stavbah,
 • gradbenih inženirskih objektih,
 • rabi zemljišč,
 • rastlinstvu,
 • podatke o zemljiških parcelah.

Kdaj geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije?

 • pred gradnjo vseh objektov, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
 • pred gradnjo manj zahtevnih, pomožnih ali začasnih objektov za njihovo ustrezno umestitev v prostor.


Zakaj geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije?

 • ker je obvezna sestavina projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • ker je priporočljiv, kadar se načrtujejo manj zahtevni, pomožni ali začasni objekti.

Kako poteka izdelava geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije?

Izdelava geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom,
 2. pridobitev podatkov,
 3. izdelava geodetskega načrta in certifikata.

V uvodnem pogovoru z naročnikom ugotovimo njegove zahteve, želje in pričakovanja. Naročniku nudimo vso potrebno pomoč in odgovorimo na njegova vprašanja. Svetujemo mu pri izbiri najprimernejše rešitve za njegove potrebe, pridobimo potrebne informacije za pričetek geodetske storitve in ocenimo stroške.

Viri podatkov za izdelavo geodetskega načrta so geodetska izmera, zbirke prostorskih podatkov (zemljiškokatastrski podatki, podatki o gospodarski javni infrastrukturi) in drugi viri.

Če so podatki različnih vsebin položajno neusklajeni, na geodetskem načrtu podatke uskladimo. Če podatki o mejah zemljiških parcel glede na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj natančni, je treba pred prikazom mej zemljiških parcel v grafičnem prikazu meje urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

Geodetski načrt za projektno dokumentacijo izdelamo za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, pri linijskih podzemskih objektih pa za takšno območje od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, ki omogoča umestitev objekta v prostor.

Merilo, v katerem je izdelan geodetski načrt, je odvisno od vrste objekta. Geodetske načrte za stavbe izdelamo z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 1 000, za gradbene inženirske objekte pa z natančnostjo, ki ustreza merilu najmanj 1: 5 000. Natančnost in podrobnost podatkov je pogojena z namenom uporabe geodetskega načrta.

Certifikat geodetskega načrta mora biti priložen vsakemu grafičnemu prikazu geodetskega načrta. Certifikat potrdi odgovorni geodet s podpisom in enotnim žigom pooblaščenega geodetskega inženirja.


Kdo lahko naroči izdelavo geodetskega načrta?

Izdelavo geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije naroči investitor ali projektant objekta.


Želite naročiti izdelavo geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije?

Izdelavo geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za izdelavo geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije potrebujemo:

 • informacijo o vrsti načrtovane gradnje (novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, dozidava...),
 • podatke o morebitnih internih komunalnih vodih na parceli,
 • ali bo novi objekt imel vplivno območje v radiju večjem od 25m od predvidene gradnje,
 • ali je potrebno evidentirati topografske vsebine, ki niso standardni del geodetskega načrta (npr. določitev položaja dreves in njihova višina, določitev globin jaškov, določitev globin vtokov in iztokov v jaških...).

Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili o izdelavi geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga