LGB - v skrbi za vašo:

 • lastnino,
 • evidence,
 • gradnjo,
 • infrastrukturo,
 • podatke in
 • znanja.
Identifikacijske oznake nepremičnin

Zakaj identifikacijske oznake nepremičnin?

Osnovni namen identi­kacijskih oznak nepremičnin je, da z njimi na enoten in enoličen način označujemo parcele, stavbe in dele stavb v Sloveniji. Na enak način označujemo tudi objekte gospodarske javne infrastrukture.

Identi­kacijska oznaka služi za povezovanje nepremičninskih evidenc, npr. z zemljiško knjigo in z drugimi povezanimi evidencami, npr. z evidenco trga nepremičnin. To velja za celotno območje Republike Slovenije. Identi­kacijska oznaka za posamezno nepremičnino je na območju Republike Slovenije unikatna.

Identi­kacijske oznake nepremičnin (parcel, stavb in delov stavb) so določene z Zakonom o evidentiranju nepremičnin.

Izvorni evidenci za opis nepremičnin sta zemljiški kataster in kataster stavb. Zemljiška knjiga prevzema podatke o nepremičninah, vključno z identi­kacijskimi oznakami, od teh dveh evidenc.

Identifikacijske oznake določa Geodetska uprava ob vpisu parcele v zemljiški kataster oz. ob vpisu stavbe oziroma dela stavbe v kataster stavb.


Identifikacijske oznake nepremičnin

Identifikacijske oznake so:

 • za parcelo: šifra katastrske občine in številka parcele,
 • za stavbo: šifra katastrske občine in številka stavbe,
 • za del stavbe: šifra katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe.

Številka stanovanja oziroma številka poslovnega prostora ni številka dela stavbe. Številka dela stavbe in številka stanovanja oziroma številka poslovnega prostora sta lahko različni.


Kdo in kdaj določa identifikacijske oznake nepremičnin?

Določa jih geodetska uprava

 • ob vpisu parcele v zemljiški kataster,
 • ob vpisu stavbe oziroma dela stavbe v kataster stavb.

Kdaj uporabljamo identifikacijsko oznako nepremičnine?

Identikacijsko oznako nepremičnine uporabljamo za izkazovanje podatkov o nepremičninah, kot na primer:

 • v predlogih za vpise nepremičnin v zemljiško knjigo,
 • v sodnih in upravnih postopkih,
 • pri iskanju podatkov o nepremičninah,
 • pri posredovanju podatkov v evidenco trga nepremičnin,
 • v kupoprodajnih in najemnih pogodbah ter drugih listinah za pravni promet z nepremičninami,
 • v ostalih pogodbah (služnostna pogodba, pogodbo o preužitku, zastavna pogodba...)
 • za odmero davka na promet nepremičnin.

Kaj naredimo, če ne poznamo identifikacijske oznake nepremičnine?

Identi­kacijsko oznako nepremičnine lahko pridobimo na dva načina:

 1. podatek o identi­kacijski oznaki nepremičnine lahko poiščemo preko javnega vpogleda v podatke o nepremičninah na spletni strani http://prostor.gov.si/ ali
 2. pridobimo eno od naslednjih potrdil geodetske uprave, ki vsebuje podatek o identi­kacijski oznaki nepremičnine:
 3. potrdilo o parceli,
 4. potrdilo o stavbi in delih stavb,
 5. lastninski list.

Za pridobitev podatkov o identi­kacijski oznaki nepremičnine potrebujemo čim več informacij o tej nepremičnini:

 • naslov stavbe, če je stavbi določena hišna številka,
 • številko stanovanja ali poslovnega prostora in številko stavbe (z oznake nad vhodnimi vrati),
 • parcelno številko,
 • lastnika nepremičnine,
 • lokacijo nepremičnine.

Zapis identifikacijskih oznak

Pri zapisu identi­kacijskih oznak moramo vedno zapisati, ali se številke nanašajo na katastrsko občino, parcelo, stavbo ali del stavbe. Pri tem ne uporabljamo okrajšav. 

Primeri zapisov identifikacijskih oznak v potrdilih:

Parcela: katastrska občina 2636 Bežigrad številka parcele 1257/2

Parcela: katastrska občina 1379 Sevnica številka parcele 100/1

Stavba: katastrska občina 1727 Poljansko predmestje številka stavbe 808

Del stavbe: katastrska občina 1723 Vič številka stavbe 9369 številka dela stavbe 11

Primeri zapisov identifikacijskih oznak v tekstu (npr. v kupoprodajni pogodbi):

parcela 1257/2 v katastrski občini 2636 Bežigrad

parcela 100/1 v katastrski občini 1379 Sevnica

stavba 808 v katastrski občini 1727 Poljansko predmestje

del stavbe 11 v stavbi 9369 v katastrski občini 1723 Vič 

Primeri zapisov identifikacijskih oznak v preglednicah:

Nepremičnina

Številka

Katastrska občina

Parcela

1257/2

2636 Bežigrad

Parcela

100/1

1379 Sevnica

Stavba

808

1727 Poljansko predmestje

Del stavbe

9369-11

1723 Vič

Opomba: Če je pred številko parcele napisana oznaka *, pomeni, da gre za oznako stavbne parcele, kot je veljalo včasih. Stavbna parcela je bila opredeljena kot parcela, ki ji pripadajo vse stavbe vključno z dvorišcem na tej parceli. Oznake * danes ne uporabljamo več.


 

Vir: Geodetska uprava RS