Obrnite se na nas pri:

  • prostorskem načrtovanju,
  • gradnji ali
  • evidentiranju vaše gospodarske infrastrukture po končani gradnji.
Pogosta vprašanja

Izmera gospodarske infrastrukture

V: Kaj moram storiti, če na svoji parceli položim nove komunalne vode?

O: Zasebne komunalne vode je treba izmeriti in vpisati v operativni kataster gospodarske infrastrukture. Javne komunalne vode pa je treba vpisati tudi v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi in vzdržuje Geodetska uprava RS.

V: Kdaj moram poklicati geodeta za izmero komunalnih vodov?

O: Geodeta je potrebno poklicati pravočasno, da komunalni vod izmeri še pred zasutjem.

V: Kaj se zgodi, če naročim izmero po zasutju komunalnih vodov?

O: Izmero komunalnih vodov lahko kljub temu opravimo , vendar z manjšo natančnostjo in točnostjo. Manj točni podatki pa pomenijo tudi večjo odgovornost za lastnika oz. upravljavca komunalnega voda, saj v primeru posega na komunalnem vodu (npr. v primeru okvare) njegova lega ni dovolj točno določena in lahko pride pri posegu do poškodb na infrastrukturi.


Vpis v zbirni kataster gospodarske infrastrukture

V: Kje lahko dobim podatke o infrastrukturi, ki se morebiti skriva pod površjem moje parcele?

O: Podatke dobite na glavnem uradu geodetske uprave v Oddelku za izdajanje podatkov ali pa na Območnih geodetskih upravah s pripadajočimi geodetskimi pisarnami. Lahko pa za pridobitev podatkov pooblastite izbrano geodetsko podjetje.

V: Kaj moram storiti, če na svoji parceli položim nove komunalne vode?

O: Če lastnik zemljišča vodi operativni kataster gospodarske infrastrukture zaradi svojih poslovnih potreb, je treba zasebne komunalne vode izmeriti in vpisati v operativni kataster gospodarske infrastrukture. Javne komunalne vode pa je treba vpisati tudi v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi in vzdržuje Geodetska uprava RS.

V: Kdaj vem, da sem s polaganjem komunalnih vodov in s papirologijo zaključil?

O: Investicija se zaključi, ko je delovišče dokončno urejeno in imate s strani upravne enote pridobljeno uporabno dovoljenje, s strani upravljavca in geodetske uprave pa potrdilo o opravljenem vpisu komunalnih vodov v kataster (tako lasten operativni, kot tudi zbirni kataster).


Nastavitev katastra gospodarske infrastrukture

V: Kaj lahko prikažemo v operativnem katastru gospodarske infrastrukture?

O: V operativnem katastru gospodarske infrastrukture prikažemo podatke, ki so za upravljavca infrastrukture pomembni in koristni za upravljanje v smislu »dobrega gospodarja«.

V: Ali z operativnim katastrom gospodarske infrastrukture zadovoljim zakonskim predpisom?

O: Kataster gospodarske infrastrukture je možno nastaviti tako, da lahko zadovolji vsem zakonskim okvirjem, npr. predpisom za vpis gospodarske infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

V: Nastavili smo operativni kataster gospodarske infrastrukture. Na kakšen način ga lahko vzdržujemo, da bo služil svojemu namenu?

O: Poleg posodabljanja programske opreme so za vzdrževanje katastrov najbolj pomembni podatki. Zelo je pomembno redno vzdrževanje podatkov. Nove podatke lahko uvažamo v kataster ob vsaki spremembi ali pa periodično po dogovoru (tedensko, mesečno…).


Vzdrževanje katastra gospodarske infrastrukture

V: Kaj moram storiti, če na svoji parceli položim nove komunalne vode?

O: Če želite imeti pregleden in dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti prostora z omrežji in objekti vaše gospodarske infrastrukture, morate kaster vzdrževati. Zato je ob vsaki spremembni treba zasebne komunalne vode izmeriti in vpisati v operativni kataster gospodarske infrastrukture. Javne komunalne vode pa je treba vpisati tudi v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi in vzdržuje Geodetska uprava RS.

V: Nastavili smo operativni kataster gospodarske infrastrukture. Na kakšen način ga lahko vzdržujemo, da bo služil svojemu namenu?

O: Poleg posodabljanja programske opreme so za vzdrževanje katastrov najbolj pomembni podatki. Zelo je pomembno redno vzdrževanje podatkov. Nove podatke lahko uvažamo v kataster ob vsaki spremembi ali pa periodično po dogovoru (tedensko, mesečno,…).