Komasacija

Kaj je komasacija?

Komasacija je storitev, pri kateri zemljišča na določenem območju zložimo in ponovno razdelimo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Lastniki zemljišč pri komasaciji pridobijo bolj enoten kompleks parcel, pri čemer se velikost ter vrednost parcel ohranita.

Pri komasaciji nastanejo nove samostojne parcele in meje obstoječih parcel se spremenijo.

Pogoji za komasacijo so:

 • meja oboda komasacijskega območja mora biti urejena,
 • če gre za komasacijo kmetijskih zemljišč, je potrebno soglasje lastnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 80% površine zemljišč predvidenega komasacijskega območja,
 • če gre za komasacijo stavbnih zemljišč, je potrebno soglasje lastnikov stavbnih zemljišč, ki imajo v lasti več kot 67% površine zemljišč predvidenega komasacijskega območja.

Podjetje LGB izvaja tako pogodbene kot upravne komasacije.

Več o komasaciji


Kdaj komasacija?

 • kadar želite združiti razdrobljeno lastništvo, ki je nastalo z dedovanjem, prodajami, parcelacijami itd,
 • kadar želite pridobiti večje parcele,
 • kadar vas razdrobljene parcele ovirajo pri uporabi nepremičnine: želite lažje obdelovati zemljišče, lažje dostopati do svoje parcele...,
 • kadar to zahteva akt državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti (npr. lokacijski načrt),
 • kadar želite izpeljati večji poseg v prostor (npr. cesta, železnica ipd), kar bo povzročilo velike spremembe v prostoru in s tem poslabšalo možnosti uporabe nepremičnin in urejanja prostora.

Zakaj komasacija?

 • da boste lahko svojo nepremičnino lažje in bolj gospodarno uporabljali,
 • za bolj ekonomično izrabo prostora in lažje načrtovanje poselitve,
 • za lažjo izgradnjo gospodarske in javne infrastrukture,
 • za povečanje tržne vrednosti nepremičlnin in lažje sklepanje pravnih poslov, kot je prodaja, nakup, oddaja...

Kako poteka komasacija?

Komasacija pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. ureditev meje na obodu komasacijskega območja
 3. identifikacija obstoječega stanja
 4. priprava idejne zasnove ureditve komasacijskega območja
 5. načrtovanje nove razdelitve zemljišč
 6. vzpostavitev nove razdelitve zemljišč
 7. izdelava elaborata komasacije
 8. vložitev zahteve za evidentiranje komasacije pri geodetski upravi
 9. spremljanje reševanja zahteve

Oglejte si podroben opis komasacije.


Kdo lahko naroči komasacijo?

Pogodbeno komasacijo lahko naroči katerikoli podpisnik pogodbe o komasaciji.

Upravno komasacijo lahko naroči pristojni državni organ ali organ samoupravne lokalne skupnosti.


Kdo so stranke v postopku komasacije?

Stranke v postopku komasacije so vsi lastniki zemljišč, ki se nahajajo v komasacijskem območju.


Kdaj je komasacija zaključena?

Komasacija je pravno-formalno zaključena z dokončno upravno odločbo o evidentiranju komasacije, ki jo izda geodetska uprava in vpiše meje novih parcel, nastalih s komasacijo, v zemljiški kataster kot urejene meje. Geodetska uprava izda odločbo po prejemu pravnomočnega sklepa o vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo na novih parcelah


Želite naročiti komasacijo?

Komasacijo lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Podlaga za komasacijo je dokončno komasacijsko dovoljenje ali drugi dokončni akt, na podlagi katerega je dovoljena komasacija, ali potrdila o tem, da komasacijsko dovoljenje za predvideno komasacijo ni potrebno. Komasacijsko dovoljenje ali drug akt, na podlagi katerega je komasacija dovoljena, mora vsebovati načrt komasacije oziroma natančen opis predvidene komasacije, ki omogoča njeno izvedbo v naravi, ali navedbo, da komasacija na tem območju ni omejena s predpisi. Komasacijsko dovoljenje oz. potrdilo, da dovoljenje ni potrebno, izda pristojna občina.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili glede komasacije.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga