Nastavitev katastra gospodarske infrastrukture

Kaj je nastavitev katastra gospodarske infrastrukture?

Prostorski informacijski sistem je skupaj z bazo podatkov pomembna podlaga za kataster gospodarske infrastrukture in osnova za njeno upravljanje.

Nastavitev katastra gospodarske infrastrukture je proces vzpostavitve operativnega katastra, ki je nepremičninska evidenca, v kateri se evidentirajo objekti, naprave, priključki in uporabniki gospodarske infrastrukture, med katere spadajo vodovodno, kanalizacijsko, cestno, toplovodno in energetsko omrežje, elektronske komunikacije in drugi objekti. Operativni kataster vodi upravljavec gospodarske infrastrukture in ga uporablja za svoje tehnične in poslovne potrebe.

Pri nastavitvi katastra gospodarske infrastrukture podjetje LGB izvede več geoinformacijskih storitev, in sicer:

 • pridobitev podatkov o gospodarski infrastrukturi z izmero le-te ali z drugimi načini pridobitve
 • izdelava baze podatkov,
 • razvoj prostorskega informacijskega sistema in njegovih aplikacij, ki so programska platforma katastrov gospodarske infrastrukture,
 • vnos podatkov v prostorski informacijski sistem, ki bo podatke obdelal, vizualiziral in interpretiral, v skladu s potrebami naročnika.

Kdaj nastavitev katastra gospodarske infrastrukture?

 • kadar želite pridobiti učinkovito in ažurno evidenco o omrežju in objektih gospodarske infrastrukture, ki jo upravljate,
 • kadar želite prenoviti obstoječi kataster gospodarske infrastrukture, ki bo zadostil novim potrebam,
 • kadar potrebujete izračun kapacitet in s tem izkoriščenosti vašega omrežja gospodarske infrastrukture,
 • kadar potrebujete podporo za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč,
 • kadar potrebujete izhodišče za ocenjevanje vrednosti stavbnih zemljišč za potrebe obdavčenja,
 • kadar potrebujete podporo za izračunavanje amortizacije osnovnih sredstev, s katerimi upravljajo gospodarske javne službe,
 • kadar potrebujete podatke za postopke izdaje dovoljenj za gradnjo (projektna dokumentacija, soglasja, lokacijska informacija),
 • kadar potrebujete učinkovito podlago za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine in prostorskih aktov občine.

Zakaj nastavitev katastra gospodarske infrastrukture?

 • da boste pridobili pregleden in dejanski prikaz zasedenosti in opremljenosti prostora z omrežji in objekti vaše gospodarske infrastrukture,
 • da boste z kakovostno bazo podatkov dosegli racionalno porabo finančnih sredstev za vzdrževanje in investicije v gospodarsko infrastrukturo,
 • da boste pridobili orodje za učinkovito podporo za analizo in odločanje pri upravljanju in gospodarjenju z vašo gospodarsko infrastrukturo in prostorom,
 • da boste lahko izpolnili vse zakonske obveznosti do države,
 • da boste lahko pridobili določena sredstva od države ali EU (npr. s področja varstva okolja), kjer je pogoj vzpostavljen in vzdrževan kataster gospodarske infrastrukture.

Kdo lahko naroči nastavitev katastra gospodarske infrastrukture?

Nastavitev katastra gospodarske infrastrukture lahko naroči lastnik ali upravljavec gospodarske infrastrukture.


Kdaj je nastavitve katastra gospodarske infrastrukture zaključena?

Nastavitev katastra gospodarske infrastrukture je zaključena s predajo računalniške programske in strojne opreme ter baz podatkov naročniku.


Želite nastavitev katastra vaše gospodarske infrastrukture?

Nastavitev katastra gospodarske infrastrukture lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za nastavitev katastra gospodarske infrastrukture potrebujemo:

 • vse trenutno razpoložljive podatke gospodarske infrastrukture v pisni ali grafični obliki (analogno, digitalno),
 • trenutno veljavne protokole o zbiranju podatkov, če obstajajo,
 • ustrezno aplikativno podporo, ki sledi vzpostavljenim protokolom o pridobivanju, spreminjanju in izmenjavi podatkov gospodarske infrastrukture.

Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili, kako poteka nastavitev katastra gospodarske infrastrukture.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga