Obrnite se na nas, kadar vašo nepremičnino:

  • projektirate,
  • gradite,
  • legalizirate,
  • kupujete,
  • prodajate,
  • dedujete,
  • upravljate.
Pogosta vprašanja

Identifikacija nepremičnin

V: Na upravni enoti smo želeli preveriti, ali je parcela v današnjem stanju v postopku denacionalizacije. Rekli so, da moramo posredovati parcelne številke v času podržavljanja (nacionalizacije). Kje lahko dobimo to informacijo?

O: Ker je evidenca zemljiškega katastra evidenca dejanskega stanja, to pomeni, da v geodetski pisarni Geodetske uprave ne boste dobili želene informacije. Potrebno je naročiti izdelavo identifikacijskega potrdila, ki ga izdelamo v našem podjetju.

V: Kaj moram narediti v primeru, če moja nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, v prodajni pogodbi pa so navedene parcelne številke, ki ne obstajajo več?

O: Naročite lahko identifikacijsko potrdilo, iz katerega bo razvidno, kako so nastale nove parcelne številke in na podlagi katerega zemljiško katastrskega postopka. Identifikacijsko potrdilo je pomoč pri izdelavi aneksa k pogodbi, v kateri so navedene sedaj neobstoječe parcelne številke.


Zemljiškoknjižni predlogi

V: Radi bi uredili vpis lastninske pravice, vendar ne najdemo originalnih pogodb. Kaj lahko naredimo?

O: V našem podjetju vam bomo uredili vpis v zemljiško knjigo v povezavi z našo pooblaščeno odvetniško pisarno. Ker nimate originalnih listin, bo potrebno izvesti postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine. Morajo pa biti izpolnjeni nekateri pogoji. Predlagatelj postopka mora izkazati, da je bilo v njegovo korist oziroma v korist njegovih pravnih prednikov izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki ustreza pogojem za vknjižbo lastninske pravice, in da se je ta listina uničila oziroma izgubila ter da so izpolnjeni drugi pogoji za vknjižbo te pravice v korist predlagatelja postopka.

V: Kdo ima prednost za vpis v zemljiško knjigo v primeru, če bi dva kupca kupila isto nepremičnino?

O: Prednost pri vpisu lastninske pravice na nepremičnini ima tisti, od katerega zemljiškoknjižno sodišče prej prejme zemljiškoknjižni predlog za vpis v zemljiško knjigo.

Načelo začetka učinkovanja vpisov v zemljiško knjigo se zagotavlja z učinkovanjem vpisov pravic in pravnih dejstev v zemljiško knjigo od trenutka, ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo predlog za vpis oz. je prejelo listino na podlagi katere odloča po uradni dolžnosti. S tem trenutkom se začne zemljiškoknjižni postopek, ki se javno objavi z pomožnim vpisom tj. plombo.

Na splošno velja prednostno načelo po Stvarnopravnem zakoniku, da če na isti stvari obstaja več stvarnih pravic, ima prej pridobljena pravica iste vrste prednost pred pozneje pridobljeno stvarno pravico.