LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Prostorsko načrtovanje

Oglejte si zbirko predpisov, ki so povezani s prostorskim načrtovanjem.

 

PIS Predpisi
Zakon o urejanju prostora
Pravilnik o izvedbi komasacije na območju občinskega lokacijskega načrta
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora
Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje
Pravilnik o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture
Zakon o prostorskem načrtovanju
Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta
Pravilnik o prikazu stanja prostora