Sprememba vrste rabe

Kaj je sprememba vrsta rabe zemljišča?

Vsaka parcela ima v zemljiškem katastru evidentirano eno ali več vrst rabe zemljišča, ki je lahko:

 • katastrska kultura, če se zemljišče uporablja za kmetijsko ali gozdno proizvodnjo,
 • zemljišče pod gradbenim objektom,
 • zelena površina,
 • nerodovitno zemljišče.

Če v zemljiškem katastru vpisana vrsta rabe zemljišča ne ustreza dejanskemu stanju v naravi, lahko pri nas naročite storitev, imenovano sprememba vrste rabe zemljišča. Če gre pri tem za kmetijsko ali gozdno rabo vašega zemljišča, lahko uredimo tudi spremembo katastrske kulture in katastrskega razreda.

V skladu s 160. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin se bodo leta 2011 podatki o vrstah rabe zemljišč, o katastrskih kulturah in katastrskih razredih, razen podatkov o zemljiščih pod stavbo, po uradni dolžnosti izbrisali iz zemljiškega katastra.


Kdaj spremeniti vrsto rabe zemljišča?

 • po končani gradnji, ko se na parceli spremenijo vrste rabe zemljišča,
 • če je zemljišče, ki je evidentirano kot nerodovitno, zelena površina ali kot zemljišče pod gradbenim objektom, pridobilo značaj katastrske kulture,
 • če ste spremenili katastrsko kulturo zemljišča,
 • če so na zemljišču nastale spremembe, ki vplivajo na njegovo proizvodno sposobnost: plazovi, nanosi, erozije, izboljšanje zemljišč zaradi melioracij, onesnaženost zraka, drugačni dostopi do parcele...

V skladu s predpisi o evidentiranju nepremičnin so lastniki zemljišč dolžni sami poskrbeti za pravilno določitev katastrske kulture na njihovih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.


Zakaj spremeniti vrsto rabe zemljišča?

 • za pravilen izračun katastrskega dohodka, ki seugotavlja na podlagi podatkov o katastrski kulturi in katastrskem razredu, evidentiranih v zemljiškem katastru,
 • da boste lahko vaši kmetiji pridobili ali ukinili status zaščitene kmetije.

Kako poteka sprememba vrste rabe zemljišča?

Sprememba vrste rabe zemljišča pri podjetju LGB sestoji iz sledečih korakov:

 1. uvodni razgovor z naročnikom
 2. katastrska klasifikacija zemljišča
 3. izdelava elaborata spremembe vrste rabe zemljišča
 4. vložitev zahteve za evidentiranje spremembe vrste rabe zemljišča pri geodetski upravi
 5. spremljanje reševanja zahteve

Rezultat naše geodetske storitve je elaborat spremembe vrste rabe zemljišča. Osnova zanj je katastrska klasifikacija zemljišča. Pri tem sodelujemo s kmetijskimi in gozdarskimi strokovnjaki, ki so pooblaščeni za strokovna dela pri katastrski klasifikaciji kmetijskih zemljišč in gozdov.

Če gre za kmetijsko ali gozdno rabo vašega zemljišča, uredimo tudi spremembo katastrske kulture in katastrskega razreda.

Oglejte si podroben opis spremembe vrste rabe zemljišča.


Kdo lahko naroči spremembo vrste rabe zemljišča?

Spremembo vrste rabe zemljišča naroči katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, ki jo klasificiramo. Kadar gre za zemljišče pod objektom, ki je grajeno javno dobro, jo lahko naroči upravljavec grajenega javnega dobra.


Kdo so stranke v postopku spremembe vrste rabe zemljišča?

Stranke v postopku spremembe vrste rabe zemljišča so lastniki parcele, katere vrst rabe zemljišča spreminjamo.


Kdaj je sprememba vrste rabe zemljišča zaključena?

Sprememba vrste rabe zemljišča je zaključena z vpisom spremembe podatkov o vrsti rabe, katastrski kulturi in katastrskem razredu v evidenco zemljiškega katastra. Vpis izvede geodetska uprava in o tem obvesti vlagatelja zahteve in sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.


Želite spremeniti vrsto rabe vašega zemljišča?

Spremembo vrste rabe zemljišča lahko naročite na naslednje načine:

Prepričajte se o razlogih, zakaj izbrati LGB za izvedbo geodetskih storitev.


Katere podatke pričakujemo od stranke?

Za spremembo vrste rabe zemljišča potrebujemo številko parcele, katere dejansko rabo spreminjamo, in ime katastrske občine, v kateri leži ta parcela.


Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili o spremembi vrste rabe vašega zemljišča.


Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga