LGB - v skrbi za vašo:

  • lastnino,
  • evidence,
  • gradnjo,
  • infrastrukturo,
  • podatke in
  • znanja.
Novi Zakon o cestah

1. aprila 2011 začne veljati novi Zakon o cestah (ZCes-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2010 (Uradni list RS št. 109/2010). Novi zakon se začne uporabljati 1. julija 2011.

Zakon določa in ureja status in kategorizacijo javnih cest, enotna pravila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje vseh javnih cest ter pogoje za uporabo nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, zaradi zagotavljanja enakih pogojev za varno odvijanje cestnega prometa na celotnem cestnem omrežju, obvezno gospodarsko javno službo za zagotavljanje stanja javnih cest za varen in neoviran promet, upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest ter prometa na njih.

Za lastnike parcel je Zakon o cestah zanimiv zaradi spremenjenih postopkov urejanja in spreminjanja in označevanja mej za določitev meje ceste.

Meja ceste se lahko določi na podlagi prostorskega akta države oziroma občine, na podlagi načrta parcelacije iz sklepa o ugotovitvi javne korist ali po zunanjem robu cestnega sveta.

Meja ceste, ki poteka po delu meje parcele, se določi v postopkih urejanja mej, meja ceste, ki pa ne poteka po delu meje parcele, se določi v postopkih spreminjanja mej. Stranke v postopkih urejanja mej in postopkih spreminjanja mej za določitev meje ceste so lastniki parcel in upravljavec oziroma investitor ceste. Za označitev meje ceste ni potrebno soglasje lastnikov sosednjih parcel.

Prava novost je, da zakon predvideva parcelacije v pisarni. Parcelacije v pisarni so možne, če se meja ceste določi na podlagi parcelacijskega akta, Potek meje ceste se določi na podlagi podatkov iz parcelacijskega akta. Stranke v postopku parcelacije v pisarni je treba predhodno seznaniti s potekom meje ceste v naravi, ni pa jih treba zaslišati in seznaniti z dejstvi pred izdajo odločbe o evidentiranju parcelacije v pisarni. Pritožba zoper odločbo o parcelaciji v pisarni ne zadrži evidentiranja te parcelacije v zemljiškem katastru. V zemljiškem katastru se novi deli meje parcel, ki predstavlja mejo ceste, ne evidentirajo kot urejeni deli meje parcel.

Druga novost se nanaša na določitev meja ceste obstoječi cesti, ki ni evidentirana v zemljiškem katastru, in se jo določi po zunanjem robu cestnega sveta (parcelacija na terenu). Mejo ceste določi upravljavec ceste na terenu ob upoštevanju kriterijev za določitev cestnega sveta.

Na mejno obravnavo, ki se izvede v postopku parcelacije na terenu, mora geodetsko podjetje povabiti vse stranke postopka vsaj osem dni pred njeno izvedbo. Za stranke, ki se postopka parcelacije na terenu niso udeležile, mora geodetsko podjetje dokazati, da so bile pravilno vabljene. Dokazilo mora biti izkazano v elaboratu parcelacije. Nenavzočnost pravilno vabljenih strank ali njihovo nestrinjanje z določitvijo meje ceste po zunanjem robu cestnega sveta ne zadrži izdaje odločbe o evidentiranju parcelacije v zemljiškem katastru. Strank ni treba zaslišati in jih seznaniti z dejstvi pred izdajo odločbe o evidentiranju parcelacije na terenu.

Besedilo novega zakona je dosegljivo na povezavi:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO5788.html


Arhiv novic