LGB - v skrbi za vašo:

 • lastnino,
 • evidence,
 • gradnjo,
 • infrastrukturo,
 • podatke in
 • znanja.
Novi Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu

Državni zbor RS je sprejel novi geodetski Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu, ki je začel veljati 26.4.2014 (Uradni list RS, št. 25/2014).

Državni geodetski referenčni sistem je sistemska državna infrastruktura za določanje in izražanje položaja objektov in pojavov v prostoru, ki ga sestavljajo: državni koordinatni sistem, podatki o topografskih značilnostih ozemlja RS in sistemske državne karte.

Področje je bilo do sedaj urejeno z Zakonom o temeljni geodetski izmeri (Uradni list SRS, št. 16/1974 in 42/1986), ki je zastarel s strokovnega in tehnološkega vidika, z vidika evropskih smernic, predpisov in sprejetih obvez Slovenije. V Evropi se uvaja skupni evropski prostorski referenčni sistem (ESRS) z namenom vzpostavitve enotne georeferenčne podlage za povezljivost in izmenljivost prostorskih podatkov za potrebe oblikovanja in izvajanja evropskih politik.

Z novim zakonom in podzakonskih aktih, ki bodo pripravljeni na njegovi podlagi, je:

 • Določena je vzpostavitev in uporaba novega državnega prostorskega koordinatnega sistema v Republiki Sloveniji, skladno s smernicami mednarodnih strokovnih združenj in direktivo o infrastrukturi za prostorske informacije,
 • Zagotovljena je skladnost slovenskega referenčnega sistema s stanjem v Evropi. Na prostoru EU se uveljavljajo izvedbena pravila za georeferenčni sistem, kjer je določena uporaba skupnega Evropskega koordinatnega sistema (EUREF).
 • Določen je nov državni topografski sistem v Republiki Sloveniji, v podzakonskih aktih pa bodo določeni temeljni topografski podatki, ki jih zagotavlja država, vodijo pa se v digitalni obliki in sistematično za celo območje države.
 • Urejene so pristojnosti države na državnem geodetskem referenčnem sistemu. Klasične geodetske mreže temeljnih geodetskih točk v obsegu in izvedbi, kot nekoč, se ne vzpostavljajo in  vzdržujejo več. Zakon določa nove naloge državne geodetske službe na področju referenčnega koordinatnega sistema in na področju topografskega in kartografskega sistema, ki jih izvaja Geodetska uprava RS v javnem interesu. Zakon tudi določa pojem 'geodetska izmera', ki v dosedanjih predpisih ni bil definiran.
 • Zagotovljena bo racionalnost poslovanja javnega sektorja. Zaradi nejasnega in neurejenega stanja pri vodenju topografskih podatkov in zbirk prostorskih podatkov se pojavljajo podvajanja pri zajemu istih ali istovrstnih prostorskih podatkov. Z uresničevanjem zakona bo zbirka temeljnih topografskih podatkov vodena na enem mestu, podatki o topografskih objektih pa bodo javno dostopni vsem uporabnikom.
 • Urejena bodo vprašanja geodetske izmere v razmerju do lastnikov nepremičnin. Nova stvarno-pravna ureditev na področju nepremičnin, prehod iz družbene v zasebno lastnino in povečan pomen zasebne lastnine so terjali jasno določitev obveznosti lastnikov nepremičnin glede dopustitve dostopa na svoja zemljišča in v stavbe v primeru izvajanja geodetske izmere ter pri postavitvi državnih geodetskih točk po novem zakonu.
   

Besedilo novega Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu >>>


Arhiv novic