Obrnite se na nas, kadar vašo nepremičnino:

 • projektirate,
 • gradite,
 • legalizirate,
 • kupujete,
 • prodajate,
 • dedujete,
 • upravljate.
Zemljiškoknjižni predlogi

O zemljiški knjigi

Zemljiška knjiga je v Sloveniji osnovna nepremičninska evidenca, s katero se dokazuje lastništvo in obremenjenost nepremičnin. Je javna zbirka podatkov o pravno veljavnih pravicah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami (zemljišči, stavbami, stanovanji...). V zemljiško knjigo se vpisujejo nepremičnine, ki so lahko samostojen predmet stvarnih pravic.

Nepremičnine, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so:

 • zemljiška parcela,
 • stavba oziroma njegov posamezen del, če zakon določa, da je lahko samostojen predmet stvarnih pravic.

 

Po splošnem načelu povezanosti zemljišča in objekta (superficies solo cedit) stavba oz. njen posamezni del ne more biti samostojen predmet stvarnih pravic. Zato po Stvarnopravnem zakoniku veljata dve skupini izjem vpisa v zemljiško knjigo

 • posamezen del stavbe, ki je razdeljena etažna lastnina,
 • stavba, ki jo zgradi imetnik stavbne pravice na zemljiški parceli, na kateri obstaja stavbna pravica

 

V zemljiško knjigo se vpisujejo vse stvarne pravice na nepremičninah: (lastninska pravica, zastavna pravica na nepremičnini (hipoteka), zemljiški dolg, služnostna pravica, pravica stvarnega bremena, stavbna pravica) in obligacijske pravice, za katere zakon določa, da se vpišejo: (pravica prepovedi odsvojitve in obremenitve, zakupna in najemna pravica, pravica uporabe javnega dobra, druge pravice). Pravice se vpisujejo v zemljiško knjigo z vknjižbo in predznambo.

V zemljiško knigo se vpisujejo še vsa tista pravna dejstva glede nepremičnine in imetnika pravic na nepremičnini, ki so pomembna za pravni promet z nepremičnino. Pravna dejstva se v zemljiško knjigo vpisujejo z zaznambami (zaznamba spora, zaznamba vrstnega reda, zaznamba odpoklica terjatve in zaznamba hipotekarne tožbe, zaznamba izvršbe, zaznamba neposredne izvršljivosti, zaznamba stečaja, zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve, zaznamba javnega dobra, zaznamba razlastitvenega postopka, zaznamba nadhipoteke).


Kje imamo lahko težave zaradi neurejenih podatkov v zemljiški knjigi?

 • pri prodaji nepremičnine (kupec zahteva urejeno zemljiškoknjižno stanje),
 • pri upravnih postopkih (želimo pridobiti gradbeno dovoljenje, priglasitev del, urediti komunalne poti...)
 • pri pridobitvi kredita ali posojila (banka zahteva urejeno zemljiškoknjižno stanje z vknjižbo lastninske pravice na ime bodočega zastavitelja),
 • pri postopku dedovanja,
 • pri izvršbi na nepremičnine (prejšnji lastnik je ostal dolžan in upnik v dobri veri, da je nepremičnina v lasti dolžnika vloži izvršbo in obremeni "našo" nepremičnino),
 • pri oddaji, najemu, zakupu...

Kaj lahko storimo za vas?

Naši strokovnjaki vam lahko pomagajo pri naslednjih zemljiškoknjižnih postopkih:

 • vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo,
 • vpis lastninske in druge stvarne pravice v zemljiško knjigo,
 • pridobitev podatkov o določeni nepremičnini iz zemljiške knjige,
 • pridobitev informacije o tem, v kateri fazi vpisa v zemljiško knjigo je vaš zahtevek za vpis,
 • druge zemljiškoknjižne storitve.

Potrebujete več informacij?

Stopite v stik z nami in pomagali vam bomo z dodatnimi pojasnili o vpisu v zemljiško knjigo.

Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja naših strank. Morda je med njimi odgovor tudi na vaše vprašanje.


Zakonska podlaga